บางกอกอินเตอร  เนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 37

บางกอกอินเตอร  เนชั่นแนล มอเตอร โชว ครั้งที่ 37 เปดตลาดรถยนต  คายรถทุมงบกวา 100 ลานบาท สรางบูธโชว รถ พรอมเปิดตัวรถใหมกวา 25 รุน อวดรถแพงสุดในงานราคา 40 ลานบาท เชื่อ สรางยอดจองกวา 40,000 คัน ชวยกระตุนเศรษฐกิจและตลาดรถยนต 

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท กรังดปรีซ อินเตอรเนชั่นแนลจํากดั (มหาชน) เปดเผยว่าการจัดงานบางกอกอินเตอรเนชั่นแนล มอเตอรโชวครั้งที่ 37 ผูเขาชมงานจะมีโอกาสไดเห็นนวัตกรรมยานยนตที่มีความล้ําสมัยมากขึ้น โดยเฉพาะรถยนตในกลุมปลั๊กอิน ไฮบริด ซึ่งใชการเส  ียบปลั๊กไฟเพื่อชารจพลังงานเขาสูแบตเตอรี่รถยนตไฮบริดและรถยนตที่ใชเคร  ื่องยนต เทอรโบ ซึ่งทั้งหมดลวนเปนทางเลือกทางดานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสอดคลองกับทิศทางของทั่วโลกใน เรื่องของการประหยดพลังงาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โดยในการจัดงานทุกปที่ผานมาไมใชแค เรื่องของเทคโนโลยีแหงยนตรกรรม แตเราพยายาม นําเสนอเรื่องความยิ่งใหญของบูธที่แตละคายรถยนตทุมทนสรางเพื่อจัดแสดงรถยนตซึ่งบริษัทแมของ ผูผลิตรถยนตในตางประเทศเองก็ใหการยอมรับวางานบางกอก มอเตอรโชว เทียบเคยระดับโลกด้วยการยอมให้นำบูทที่ใชในงานโชวรถระดับโลกมาใช ัจัดแสดงในเมืองไทยด้วย ซึ่งทกุ บริษัทตางทุมเท สรางสรรคและลงทุนดวยงบประมาณกว่า100 ลานบาท สรางแรงดึงดูด พรอมความ นาสนใจใหกับพื้นที่จัดแสดง ชวยเสริมความงามใหกับยนตรกรรมมากยิ่งขึ้น

full article : 

full photo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s